設成首頁 | 加入最愛 | 新訊連結 | 聯絡律師 | 推薦朋友 | 線上投稿 | 律師簡介 | 律師諮詢 | Facebook | 隱私權聲明 文章總數:215972 瀏覽總數:596488598
文章總數:215972 瀏覽總數:596488599
點選此處可回到首頁!
法律知識庫 課程講座 法律圖書 電子報中心 回首頁
台灣法律網新訊以憲法之表現自由處理「公民不服從」爭議—評薛智仁教授「刑法觀點下的公民不服從」一文
台灣百官行述 精彩司法533
臺灣臺北地方法院110年度行提字第1號提審事件新聞稿
臺灣高等法院109年度上字第278號請求確認博士論文不存在事件新聞稿
臺灣臺北地方法院就外傳該院書記官之家屬確診新冠肺炎之訊息並不正確的澄清新聞稿
司法院院長公開聲明「展開全面調查,嚴格檢視法官違失行為」新聞稿
法務部對於翁案涉及檢調人員部分,責令臺高檢署即刻發交重新詳查,沒有上限 沒有底線
司法院針對外界質疑該院調查標準及包庇特定法官之澄清新聞稿
劫貧濟富的行政執行思維
內政部發布都市地價指數,全國都市地價總指數上升1.04% 多數縣市微幅變動
司法院發布有關所屬法官違失行為之行政調查報告新聞稿
法務部就有關翁案涉及檢調人員部分提出行政調查報告新聞稿
鴻海投資2.7億美元 擴大越南北江省生產規模
國商業部擬加強宣傳泰GI產品
疫情促使泰國數字經濟增長81%
小英盲視兩岸順差1400億美元? 001 楔子 小英盲視大陸外貿二個驚奇?
小英盲視兩岸順差1400億美元? 002 大陸去年出口2,242億片口罩 台灣口罩外交慘敗?進口大陸一般口罩混充醫療口罩?政府把關失責?
總統令刪除「民法」第981條、第990條並修正部分條文
總統令增訂「民法總則施行法」第三條之一
總統令增訂「民法親屬編施行法」第四條之二
敢秀的未必有能力,養小鬼絕非世代交替
《今日看新聞學法律~消防法中的退避權》

 台灣法律網 > 法律知識庫 > 宗教世界 > 學佛心得


學佛心得分享(732)--云何『菩薩住阿蘭若』 / 林水鎮居士
『菩薩』是菩提薩埵之略稱,意譯為覺有情,即覺悟之有情眾生,大致分為權教菩薩與實教菩薩二種。權教菩薩之修行,是處處著相,著相之修,稱為染修,以其不了解三輪體空之道理,是故只能稱菩薩,不能稱菩薩摩訶薩。實教菩薩之修行,是依實相理 ......(詳全文) 2004-11-25 01:50:00
學佛心得分享(731)--云何『不能聽聞受持一切功德莊嚴王經』 / 林水鎮居士
《佛說一切功德莊嚴王經》云:此勝妙陀羅尼咒(指《一切功德莊嚴陀羅尼》),能除一切罪障,能摧伏他軍,永無飢饉疾疫災難病苦之事,常能豐饒倉廩盈溢增益壽命,此陀羅尼咒是諸佛母,若有善男子善女人,信心頂禮恭敬供養,書寫讀誦受持此經,亦 ......(詳全文) 2004-11-24 01:50:00
學佛心得分享(730)--何者為『受持無崖際總持陀鄰尼之功』 / 林水鎮居士
大凡有情眾生有八萬四千煩惱,故 佛陀提出八萬四千法門來解決。尤其是『大乘佛法』傳到中國後,歷代高僧大德將之分成八大宗派,直到今日僅存禪宗、淨土宗、律宗、密宗較為流行(其實真正中國的【密宗】已不存在,現在世界上所流行的是,唐朝傳 ......(詳全文) 2004-11-23 01:50:00
學佛心得分享(729)--何者為『諷誦無崖際總持之效益』 / 林水鎮居士
眾所周知:因眾生有八萬四千煩惱,故佛陀說了八萬四千法門以對治之。學佛修道者若欲『饒益有情眾生』,亦應『法門無量誓願學』。然而法門無量乃得由多聞能總持,隨義解佛語。學佛修道者若能隨有所聞,便能總一切法,持一切義,便能了如來隨智隨 ......(詳全文) 2004-11-22 01:50:00
學佛心得分享(728)--何者為『修得無崖際總持法門之利益』 / 林水鎮居士
眾所周知:因眾生有八萬四千煩惱,故佛陀說了八萬四千法門以對治之。學佛修道者若欲『饒益有情眾生』,亦應『法門無量誓願學』。然而法門無量乃得由多聞能總持,隨義解佛語。學佛修道者若能隨有所聞,便能總一切法,持一切義,便能了知如來隨智 ......(詳全文) 2004-11-21 01:50:00
學佛心得分享(727)--云何為『不善佛弟子』 / 林水鎮居士
眾所周知: 世尊法運分為(1)正法時期一千年(或曰五百年);(2)像法時期一千年;(3)末法時期一萬年。 世尊剛成道之初,魔王波旬曾放話,末法時期,將派遣魔子魔孫,身披袈裟,偽裝沙門,故意歪曲佛法,毀滅正法,即 阿難尊者所夢『獅子蟲 ......(詳全文) 2004-11-20 01:50:00
學佛心得分享(726)--受持大威德陀羅尼將得何等功德 / 林水鎮居士
大凡有情眾生有八萬四千煩惱,故 佛陀提出八萬四千法門來解決。尤其是『大乘佛法』傳到中國後,歷代高僧大德將之分成八大宗派,直到今日僅存禪宗、淨土宗、律宗、密宗較為流行(其實真正中國的【密宗】已不存在,現在世界上所流行的是,唐朝傳 ......(詳全文) 2004-11-19 01:50:00
學佛心得分享(725)--何者為『菩薩具足之忍力』 / 林水鎮居士
眾所周知,初發菩提心菩薩須修行『六波羅蜜』,方能成就佛道。何謂『六波羅蜜』?即施波羅蜜、戒波羅蜜、忍波羅蜜、精進波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜,此六波羅蜜可使學佛修道者,從生死苦惱此岸度到涅槃安樂彼岸之法門。所謂『忍辱波羅蜜』, ......(詳全文) 2004-11-18 01:50:00
學佛心得分享(724)--菩薩云何『退欲法心』 / 林水鎮居士
『菩薩』云者,菩提薩埵之略稱,意譯為覺有情。覺有情有三種解釋:(1)從自利而言,菩薩在因地修行,已是覺悟我空、法空之有情,不同於凡夫之不覺;(2)從利他而言,菩薩得到覺悟之後,就生起無緣大慈同體大悲,再來教化一切眾生,覺悟一切有 ......(詳全文) 2004-11-17 01:50:00
學佛心得分享(723)--何者為『莊嚴說法處』 / 林水鎮居士
菩薩修行,不單是要斷一切惡修一切善,更主要之目的,即是廣度無量無邊一切眾生,而以四攝法為其方法,更以『法布施』為最,蓋法施能成就眾之法身慧命,了脫生死,超出三界,甚至於證得『阿耨多羅三藐三菩提』。菩薩為隨順眾生根機,常根據佛法 ......(詳全文) 2004-11-16 01:50:00
學佛心得分享(722)--菩薩摩訶薩云何得許『受衣食』 / 林水鎮居士
眾所周知:『僧寶』者,是紹隆佛法,代表佛陀轉法輪,引導眾生入佛智之僧伽(係指奉行佛法之集團,非指出家比丘個人)。律制不滿四個比丘,是不能稱僧伽,眾比丘共住一處,和合無間,同修聖道,故又名『和合眾』。世尊當時制定僧伽應『乞食』以 ......(詳全文) 2004-11-15 01:50:00
學佛心得分享(721)--菩薩具足忍將得『幾種功德』 / 林水鎮居士
眾所周知,初發菩提心菩薩須修行『六波羅蜜』,方能成就佛道。何謂『六波羅蜜』?即施波羅蜜、戒波羅蜜、忍波羅蜜、精進波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜,此六波羅蜜可使學佛修道者,從生死苦惱此岸度到涅槃安樂彼岸之法門。所謂『忍辱波羅蜜』, ......(詳全文) 2004-11-14 01:50:00
學佛心得分享(720)--何者為『以燈明供佛功德』 / 林水鎮居士
所謂『供養』者,奉養之意也,即對上含有親近、奉事、尊敬之意;對下含有同情、憐惜、愛護之意。就事相功德而言,依<四十二章經>所示:飯十億阿羅漢,不如飯一辟支佛;飯百億辟支佛,不如飯一三世諸佛者。何以故?蓋以辟支佛一向一果,無師自 ......(詳全文) 2004-11-13 01:50:00
學佛心得分享(719)--何者為『受持讀誦文殊師利法寶藏陀羅尼經之果報』 / 林水鎮居士
大凡有情眾生有八萬四千煩惱,故 佛陀提出八萬四千法門來解決。尤其是『大乘佛法』傳到中國後,歷代高僧大德將之分成八大宗派,直到今日僅存禪宗、淨土宗、律宗、密宗較為流行(其實真正中國的【密宗】已不存在,現在世界上所流行的是,唐朝傳 ......(詳全文) 2004-11-12 01:50:00
學佛心得分享(718)--為何『佛滅度後塚塔毀壞』 / 林水鎮居士
眾所周知: 世尊法運分為(1)正法時期一千年(或曰五百年);(2)像法時期一千年;(3)末法時期一萬年。 世尊剛成道之初,魔王波旬曾放話,末法時期,將派遣魔子魔孫,身披袈裟,偽裝沙門,故意歪曲佛法,毀滅正法,即 阿難尊者所夢『獅子蟲 ......(詳全文) 2004-11-11 01:50:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 [384] 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415
免 費 電 子 報
發刊期數: 3722
律 師 的 叮 嚀

被告在法院判決有罪確定前,均應為無罪之推定,此即所謂「無罪推定原則」,實乃人權的標竿,當事人如以召開記者會之方式,企圖透過媒體輿論未審先判,豈是建立司法制度之初衷?!

劉孟錦律師


設成首頁 | 加入最愛 | 新訊連結 | 聯絡律師 | 推薦朋友 | 線上投稿 | 網站合作 | 律師簡介 | 律師諮詢 | Facebook | 隱私權聲明
文章資料內容僅供參考,不宜直接引為主張及訴訟用途,具體個案仍請洽詢專業律師
法令具時效性,文章內容及所引用資料,請自行查核法令動態及現行有效之實務見解
所有文章係作者之智慧,請尊重智慧財產權,轉載重製節錄請先取得本網之書面同意